Bewonersvergadering

Brielen 9 mei 2019

Een brief aan het AWV en het stadsbestuur van Ieper

Op 9 mei 2019 kwamen de Brielenaars samen tijdens een bewonersvergadering om hun bekommernissen over hun dorp over te maken. In dit verslag worden al deze opmerkingen gedigitaliseerd zodat het huidige bestuur met een dossier gestaafd door burgerinspraak naar het Agentschap Wegen en Verkeer kan stappen. Het moment van schipperen en manoeuvreren is voorbij, de inwoners vragen actie om Brielen verkeersveiliger en leefbaar te maken voor iedereen die er woont.

De rest van de tekst bestaat uit een opsomming van alle aangehaald punten die aandacht verdienen volgens de inwoners:

 1. Het inhaalverbod in de dorpskern wordt niet of amper gerespecteerd. Hier moet strenger op gecontroleerd worden. Het verbod moet misschien ook duidelijker gemaakt worden met betere signalisatie. 
 2. De zone 30 aan de schoolomgeving wordt niet nageleefd. Strengere controles dringen zich op om de veiligheid van de schoolkinderen te garanderen. In de bijlages van dit document kunnen jullie daaromtrent ook een mailtje terugvinden van een bezorgde inwoner.   
 3. Het doorgaand vrachtverkeer verbieden of omleiden is één van de vaak terugkerende vragen van de bewoners. Er dringt zich dus op dat vlak dringend een totaaloplossing op voor het vraagstuk van de N8. Wanneer komt deze ring rond Brielen er eindelijk? Zijn er andere oplossingen voor dit probleem. Enkele inwoners stellen zich nog steeds vragen over het doortrekken van A19.               
  1. De A19 wordt door sommige bewoners nog steeds als enige optie gezien. Ze stellen ook dat financiële problemen geen uitvlucht zouden mogen zijn. De Westhoek is op dat vlak al genoeg vergeten tegenover andere delen van Vlaanderen.
  2. Het vrachtverkeer houdt zich op geen enkele manier aan de regels. Ze steken auto’s voor over een zebrapad, houden zich niet aan de snelheid en halen onmogelijke manoeuvres uit. Extra controles en boetes zijn een deel van de oplossing, maar het probleem zal pas volledig van de baan zijn als de vrachtwagens uit de dorpskern worden geweerd.  
  3. Er werd tijdens de bewonersvergadering ook gesproken om het vrachtverkeer om te leiden. Via ring Ieper – Poperinge – Duinkerke. Dit zou maar zorgen voor een extra reistijd van 2 minuten, maar de dorpskern wel gigantisch ontlasten.                                                                 
  4. Het vrachtverkeer betalend maken is ook één van de opties die passeerde op de bewonersvergadering. De haalbaarheid daarvan is misschien niet zo simpel, maar elk voorstel werd in deze nota opgenomen. 
 4. Flitslichten in het wegdek voorzien aan zebrapaden om de veiligheid te verhogen als het donker wordt. Om de veiligheid aan de zebrapaden te garanderen wordt er ook gevraagd om obstakels te plaatsen in de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door bloembakken die het verkeer geschrankt toegang verlenen tot de dorpskern.            
 5. Er worden ook vragen gesteld om de bebouwde kom uit te breiden en het bord te verplaatsen, de snelheidszone van 50 uitbreiden of zelfs te verlagen naar 30 kilometer per uur, zodat de effectieve snelheid in het dorp lager wordt. Het is vooral de overdreven snelheid van sommige chauffeurs op de Veurnseweg die het leven onleefbaar maken. 
  1. Concreet de zone 50 uitbreiden van aan de ring tot aan de Kapellestraat. Zonder de zone 30 daarin aan te passen natuurlijk. 
  2. Snelheid en verkeersborden op de weg schilderen om de chauffeurs bewuster te maken.
  3. Snelheidsmeters, flitsers, trajectcontroles, alles om de snelheid te verlagen moet in overweging genomen worden.
  4. Één van de opties die werd aangehaald door de bewoners is het gebruiken van snelheidsdrempels. Bij het binnenkomen van Brielen aan de kant van ring aan het eerste kruispunt een snelheidsdrempel voorzien, bij het binnenkomen aan de kant van Elverdinge (tussen Manége en centrum) ook. Aan de inrit Brielensestraat ook in het midden een vluchtheuvel voorzien.
  5. Sommige inwoners spreken ook over “nepdrempels” zoals 3D zebrapaden of 3D drempels om de snelheid te verlagen.
  6. Wegversmalling aan de kant van Elverdinge.
 6. De snelheid aanhouden blijkt een probleem. Dit oplossen doen we best door een trajectcontrole over de gehele N8 of extra flitspalen in Brielen. Er wordt ook gevraagd naar snelheidsmeters en bijhorende elektrische borden.      
 7. Er zijn verschillende delen van het wegdek in slechte staat. Deze delen van de Veurnseweg en zijstraten versneld aanpakken moet een prioriteit worden. Elke vrachtwagen die over zo een put rijdt, berokkent schade aan bepaalde huizen. Hetzelfde geldt voor de riooldeksels. Deze zitten los en moeten dringend vastgezet worden.                                                 
  1. Over deze mankementen voegen we ook enkele mails toe in bijlage, waarin het Agentschap Wegen & Verkeer duidelijk maakt dat het dorp en de weg op dit moment geen prioriteit is.   
  2. Er zitten bepaalde aanvragen al vast sinds 2016. Sommige putten in de weg zijn dus als 3 jaar geleden doorgegeven, maar nog steeds niet gevuld. De frustratie van de bewoners valt op dat vlak dus alvast te begrijpen.
 8. De fietssuggestiestroken passeerden ook enkele keren de revue als een oplossing die er geen is. Ze liggen er nu, het geld is verdwenen, maar het verkeer zal er geen meter trager door rijden. Zijn zelfs inwoners die aangeven dat er chauffeurs tussen rijden die de regels ervan niet begrijpen.
 9. Het probleem situeert zich niet enkel op de Veurnseweg, maar ook daarbuiten. Wegen die niet binnen de bevoegdheid van het AWV liggen, maar van het stadsbestuur of de kerkfabriek moeten ook dringend aandacht krijgen. Denk daarbij aan het ondertussen beroemde Sukkelstraatje, de Drietorenweg of het wandelpad naast het voetbalplein. Ook deze zaken moeten een prioriteit worden van het bestuur.  
 10. Er komt ook vaak terug dat het zwaar verkeer schade berokkend aan de huizen. Dit moet het AWV echt wel een reden geven om over te gaan tot actie. Anders zullen deze inwoners de krachten bundelen en het AWV in gebreke stellen en alle kosten opeisen. In dat geval zal de kost een stuk hoger worden dan die van enkele herstellingen. 
 11. Het kuisen van de goten in deze omgeving is levensgevaarlijk. De vraag van de inwoners aan Stad Ieper is of zij deze niet vaker kunnen reinigen. De diensten kunnen delen afzetten en het op een veiligere manier aanpakken.  
 12. De bus bijzondere ondersteuning heeft heel veel problemen om zijn leerlingen veilig op te pikken en terug te brengen. De veiligheid van deze schoolkinderen moet gegarandeerd worden. Dit kan alleen maar door de het busje een veilige stopplaats aan te bieden aan weerskanten van de Veurnseweg.
 13. Grote signalisatieborden zetten zoals ze gebruikt worden in Roeselare. Deze zouden in eerste instantie aan de school en crèche hun nut bewijzen, maar ze zouden het verkeer over de hele dorpskern kunnen vertragen.
 14. Tijdens de spitsuren alternerend 1-richtingsverkeer invoeren door het toevoegen van verkeerslichten. Tijdens de werken aan de fietssuggestiestrook maakte de tijdelijke lichten nog maar eens duidelijk dat verkeerslichten in het dorp (bijvoorbeeld aan de zebrapaden) een oplossing kunnen bieden. Op die manier kan de verkeersveiligheid alleen maar verhogen voor de fietser en voetganger.
 15. Ook parkeren is een probleem in Brielen, zeker bij evenementen en/of begrafenissen. Er worden verschillende voorstellen gedaan om er weg te nemen en/of elders bij te creëren om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Brielen te verhogen. De verschillende opties daarvoor zijn terug te vinden in de papieren versie.
 16. Er wordt ook gewag gemaakt van het creëren van verschillende fietstunnels om de fietser meer ademruimte te geven om het dorp in en uit te rijden.
 17. Het uitrijden van bepaalde zijstraten is bijzonder gevaarlijk doordat het zicht van de bestuurder belemmerd wordt. De technische verkeerscommissie is geen fan van verkeersspiegels, maar op bepaalde plekken in Brielen zou deze optie echt wel kunnen helpen. (vb. uitrit Kerkweg)
 18. Op quasi elk formulier komen de elektrische snelheidsmeters/borden terug. Ze geven je snelheid aan en bij tests van het vorige bestuur bleek dat deze het verkeer echt afremmen in de dorpskern van Brielen. Laten we daar zeker een prioriteit van maken. 
 19. Het verbod op voorsteken wordt te vaak genegeerd. Ook als bewoners in hun garage proberen te geraken worden ze vaak opgeschrikt door voorbijstekende voertuigen. Strengere controles zijn daarvoor dringend nodig.
 20. De bevolking vraagt vooral ook een stop op het doorschuiven van zwarte pieten. De stad en het AWV moeten dringend de handen beter in elkaar slaan en de bewoners op een juiste manier tegemoet komen.
 21. De bewoners stellen zich ook vragen bij de verkeersimpact van de nieuwe scholencampus. Hoe gaat dit passen binnen een bredere mobiliteitsplan en de veiligheid van de schoolgaande jeugd? De Brielenaars zouden op deze vraag graag snel een antwoord krijgen van het bestuur.
 22. Er wordt met aandrang aan het stadsbestuur een oplossing gevraagd voor het Sukkelstraatje. Er grind bovenop gooien werkt duidelijk niet. De bewoners vragen voor dit dossier een permanente oplossing.
 23. Heel veel punten focussen ook op de verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Enkele suggesties: School op de grond verven, sterkere ledverlichting aan de school, 3D of verlicht zebrapad en de zone 30 meer controleren en garanderen.
 24. Aan de bushalte zijn er ook heel wat problemen. Het voetpad is daar te smal en ook daar steekt het vrachtverkeer de stoppende lijnbus voorbij.
 25. Problemen Drietorenweg:
  1. Voetpad tussen 3-torenweg en de wijk moet dringend worden hersteld.
  2. Rioolputjes worden in deze wijk nooit geledigd, ook de zijstraten mag men daarin niet vergeten.
  3. Barsten in de weg moeten dringend worden aangepakt.
  4. Tijdens voetbalmatch is er veel onnodige overlast in deze straat.
 26. Concrete opmerkingen Brielensestraat:
  1. Verlichtingsproblemen
  2. Water blijft staan bij regen
  3. Heel gevaarlijk voor de fietsers, veiligheid opdrijven met een fietspad
  4. Bewoners vragen een zebrapad aan CC den Briel
  5. Onrechtmatig parkeren buiten de parkeerstroken waardoor de verkeersveiligheid voor anderen in gedrang komt. (Naar Vlamertinge toe)
  6. Ook hier moet de snelheid worden aangepakt. Chauffeurs drukken ook in deze straat de gaspedaal te diep in.
 27. Breydelhofstraat + wijk
  1. Kindervriendelijker speelplein is noodzakelijk, momenteel onveilig en glas in de zandbak.
  2. Groot bord “spelende kinderen” en “zone 30” nodig aan de wijk.
  3. Bij het onderhouden van de wijk, heel de wijk meenemen. In het begin van de wijk is  alles naar behoren, naar het einde wordt het werk op een mindere manier uitgevoerd.
  4. Waterbekken in de wijk ging een langdurige oplossing krijgen qua onderhoud, nooit iets van gekomen.
 28. De bewonersvergadering ging ook om een leefbaarder Brielen. De vernieuwing van het voetbalcomplex qua sanitair en kleedkamers kwam daardoor ook aan bod.
 29. De bewoners maken zich ook zorgen over de vier zoekzones voor industrie in de buurt van Brielen. Dit zou de druk op het dorp nog kunnen verhogen. Meer uitleg hierover van het stadsbestuur?
 30. Het beschermen van fietsers en voetgangers moet de eerste prioriteit zijn van elke wijziging die de verkeersveiligheid moet bevorderen. Het AWV moet daar rekening mee houden op de Veurnseweg. Bij de totaaloplossing voor de N8 worden fietsverkeer en autoverkeer zelfs best volledig gescheiden.
 31. Er zijn al heel veel ongelukken geweest op deze weg. Er werden al spiegels, huizen en geparkeerde wagens stuk gereden in het verleden. Zo was er deze zaterdag (1/06/2019) nog een accident op de Veurnseweg. Het opstappelen van ongevallen moet stoppen door te kiezen voor een veiliger Brielen.
 32. Ook voor het Parkeerprobleem komt de bewonersvergadering met een concrete oplossing. Het stuk kerkgrond nabij het Chiroheem omvormen tot parking en er een betere uitrit voor voorzien.