Groen Ieper durft kiezen! Met deze slogan trok Groen Ieper naar de kiezer in 2018.
Binnenkort lanceren we onze slogan voor 2024. 

Ons volledige programma uit 2018 vind je hier. Binnenkort kun je ons nieuw programma vinden.


Ruimte om te leven

De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen het recht van eenieder op een menswaardig bestaan. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. Om deze ten gronde aan te pakken is een bredere inzet, een diep verankerd sociaal beleid en de betrokkenheid van burgers nodig. Ons lokale bestuur is een schakel in zorg, in een diverse samenleving met actieve burgers.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor fietsers en voetgangers

Groenere mobiliteit gaat over veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas Privé vervoer (auto's), in volgorde van prioriteit) is een gouden leidraad. Elk van ons komt als kwetsbare weggebruiker op straat en dat moet in alle veiligheid kunnen. De verkeersdruk móet omlaag en knopen dienen doorgehakt te worden, willen we een leefbaar Ieper voor fietsers, kinderen, ouderen en mensen met een handicap, ... Mobiliteit is ook een basisbehoefte, nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het is daarom bijvoorbeeld onaanvaardbaar om de verbindingen met de faciliteiten van de stad en met de deelgemeenten beknot te zien.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor jouw stem

We willen streven naar een grotere burgerparticipatie in het maken van het beleid en in de uitvoering ervan. Het beter samenwerken met de burger en luisteren naar hun noden versterkt onze basisdemocratie. Omdat een gemeentebestuur van alle bestuursvormen het dichtst bij de burger staat, wil Groen Ieper in de volgende legislatuur de band tussen burger en gemeentepolitiek op zoveel mogelijk manieren versterken. Het versterken van inspraak willen we bewerkstelligen via verschillende online en offline inspraakmodellen.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte om jong te zijn

De toekomst is aan de jeugd. Groen Ieper wil een beleid voeren voor en met de jeugd. Centraal staan inspraak (zie basisdemocratie) en ruimte. We willen dat jongeren zich thuis voelen in hun stad. Het is daarom belangrijk om hen aan het woord te laten.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor iedereen

De verscheidenheid van mensen, qua geslacht, leeftijd, etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, opleidingsniveau, ... is een grote verrijking voor de samenleving. We kunnen genieten van elkaars verschillen, talenten, inzichten, ... Toch blijkt samenleven niet altijd eenvoudig: samenleven is meer dan gewoon naast elkaar leven en laten leven. Door in dialoog te gaan met elkaar, kun je pas vooruit. Groen Ieper wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen krachtdadig en gericht aanpakken.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor landbouw

Groen heeft een hart voor de landbouw en de landbouwers. Vaak delen we dezelfde belangen, zoals het vrijwaren van open ruimte. Landbouw is de producent van ons lokaal voedsel van hoge kwaliteit. De landbouwer als “baas op eigen erf en trots op zijn product”, dat is voor ons van belang.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor ondernemen

De verscheidenheid van mensen, qua geslacht, leeftijd, etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, opleidingsniveau, ... is een grote verrijking voor de samenleving. We kunnen genieten van elkaars verschillen, talenten, inzichten, ... Toch blijkt samenleven niet altijd eenvoudig: samenleven is meer dan gewoon naast elkaar leven en laten leven. Door in dialoog te gaan met elkaar, kun je pas vooruit. Groen Ieper wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen krachtdadig en gericht aanpakken.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor de vredesgedachte

Vrede moet meer zijn dan een element in het stadslogo, meer dan een museum over de Eerste Wereldoorlog dat toeristen naar Ieper moet lokken. Een stad die zich vredesstad noemt, moet een voorbeeld zijn van verdraagzaamheid, moet overal en altijd oog hebben voor oorzaken van conflicten en waar het kan een bijdrage leveren om conflicten te voorkomen of op te lossen.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor open ruimte

Ieper heeft nog heel wat open ruimte, maar deze wordt bedreigd. De laatste jaren werd elk stukje dat kon worden bebouwd gebetonneerd. Met een betonsnelheid van 695m²/dag staan we op de vijfde plaats in Vlaanderen. We moeten andere oplossingen zoeken voor de verschuiving in het woonbestand. We willen de open ruimte beschermen en kiezen in functie hiervan voor kwalitatieve kernversterking en verdichting. We kiezen maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik met oog voor mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie,… 

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor duurzame oplossingen

Op het gemeentelijk niveau kruisen de belangrijkste domeinen van duurzaamheid elkaar: energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, landbouw, wonen, voeding, gezondheid, afval, economie, milieu, ... De gemeente staat ook het dichtst bij de burger, de lokale ondernemers, de scholen, ... en doet zelf belangrijke bestedingen. Een gemeente moet daarom in álle beslissingen de duurzaamheid garanderen en overal duurzaamheid stimuleren.

Lees onze belangrijkste standpunten