Duurzaamheid

Op het gemeentelijk niveau kruisen de belangrijkste domeinen van duurzaamheid elkaar: energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, landbouw, wonen, voeding, gezondheid, afval, economie, milieu, ... De gemeente staat ook het dichtst bij de burger, de lokale ondernemers, de scholen, ... en doet zelf belangrijke bestedingen. Een gemeente moet daarom in álle beslissingen de duurzaamheid garanderen en overal duurzaamheid stimuleren.

 • Een stad die deze verantwoordelijkheid ter harte neemt moet vandaag ook anticiperen op de grillen van de klimaatverandering. Dat omvat bijvoorbeeld grote uitdagingen op het vlak van waterbeheer.
 • Natuur in de stad is een tuin voor iedereen. Wij willen de vestingen of stadparken een ontmoetingsplaats maken om te gebruiken, ook voor tuinfeesten. Hierbij worden er duidelijke afspraken gemaakt met de stad en de buurt in de omgeving.
 • We willen het groen in stadsparken verhogen, zonder open ruimte te moeten verliezen. In het Tiny Forest-project wordt groen in meerdere lagen aangeplant en ligt de focus op genieten van groen op afstand.
 • Klimaatadaptatie wordt ingepland in ruimtelijke ordening, natuur en openbare werken. Denk maar aan groenzones inbouwen, waterdoorlatende oppervlaktes voorschrijven bij nieuwbouw, bufferzones aanleggen... Water in de stad heeft vooral een koelend effect wanneer deze wordt gecombineerd met groen.
 • We kunnen niet alleen asfalt beperken, we kunnen ook natuur terugwinnen op asfalt. In veel te brede verkavelingswegen moet plaats gemaakt worden voor speelgroen, waterbuffering, robuuste plantsoenen.
 • Vooral in noorden van de stad ontbreekt het aan groen. De buurt zou daar moeten kunnen genieten van een stadsbos of natuurpark.
 • We willen dat bij grote bouwprojecten van de stad, een langetermijnvisie essentieel is. Deze visie houdt rekening met mogelijke toekomstige structuuraanpassingen aan gebouwen en pleinen. (zoals de Leet en sportinfrastructuur) 
 • Een instrumentheek is een uitleendienst voor gereedschap die we maar af en toe nodig hebben zoals boormachines en groter gereedschap. Daarnaast willen we ook groepsaankopen voor duurzame materialen realiseren.
 • Een energiecoöperatie waarmee iedereen mee investeert in heel wat extra windturbines en zonnepanelen, een leasingsysteem voor zonnepanelen en sociale energieleningen willen we iedereen betrekken bij een sociale energietransitie.
 • Het burgemeestersconvenant moet in een nieuwe versnelling waarbij er serieuze doelen worden nagestreefd.
 • Groen blijft ijveren voor een besteding van 0.7 % van het stadsbudget aan duurzame projecten in het Zuiden.

Zonder een langetermijnvisie, standvastigheid, innovatie, ambitie, samenwerkingsverbanden en genoeg expertise aan boord kan men de uitdagingen van vandaag en morgen niet het hoofd bieden. Groen neemt de handschoen alvast op.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma