Ruimtelijke ordening

Ieper heeft nog heel wat open ruimte, maar deze wordt bedreigd. De laatste jaren werd elk stukje dat kon worden bebouwd gebetonneerd. Met een betonsnelheid van 695m²/dag staan we op de vijfde plaats in Vlaanderen. We moeten andere oplossingen zoeken voor de verschuiving in het woonbestand.We willen de open ruimte beschermen en kiezen in functie hiervan voor kwalitatieve kernversterking en verdichting. We kiezen maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik met oog voor mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie,… 

  • We willen het compacter wonen promoten en het makkelijker maken om aan alternatieve woonvormen zoals co-housing deel te nemen.
  • De stad moet een bredere rol spelen in de herbestemming van van in onbruik geraakte gebouwen en braakliggende terreinen. Zo krijgen ruimtes een tijdelijke invulling of nieuwe toekomst en kunnen braakliggende terreinen worden gebruikt voor tijdelijke buurtprojecten.
  • Woonuitbreidingsgebieden die in overstromingsgevoelig gebied liggen vormen een onzekere toekomst voor buurtbewoners en zijn een bedrog voor toekomstige bewoners. De stad moet meer rekening houden met milieuadviezen en moet zich strenger houden aan de inrichtingsvoorschriften bij het goedkeuren van een bouwaanvraag, dit met extra aandacht voor het bezettingspercentage. Groen wil een goed afsprakenkader met alle betrokken instanties om te zorgen dat plannen en vergunningen nageleefd worden en dat overtreders gestraft worden. 
  • Groen kiest ervoor om de belevingsruimte van het platteland te verhogen door actief te werken aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme , zachte recreatie met respect voor de draagkracht.
  • Groen wil een kwalitatiever gebruik van de publieke ruimte in de vorm van wandelcomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten, zichtkwaliteit en het vermijden geluidsoverlast.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma