Waterverspilling bij bouwprojecten moet anders

09 Mei 2019

Waterverspilling bij bouwprojecten moet anders

Bronbemaling bij bouwprojecten in tijdens van lage grondwaterpeilen is een doorn in het oog

Ook in Ieper maken ze zich zorgen over het lage grondwaterpeil. Veerle Billiau (Groen) stelde op de gemeenteraad voor om na te kijken of bronbemaling bij bouwprojecten nodig is in het kader van rationeel watergebruik.

Bij bronbemaling wordt grondwater opgepompt en afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwprojecten kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages...

"Wij vragen ons af of dit niet anders kan. Niet alleen voor dit project, maar voor alle grote lozingen van grondwater in de toekomst."

Voor oppositieraadslid Veerle Billiau van Groen is bronbemaling bij bouwprojecten in tijdens van lage grondwaterpeilen echter een doorn in het oog. "Grondwater dat bij bouwprojecten (soms maandenlang) wordt bemaald en dan geloosd wordt in de riool: het stroomt gewoon de zee in", zegt Veerle Billiau. "In tijden van waterschaarste kunnen we dit toch moeilijk begrijpen. Zo is dit ook al sinds vorige zomer aan de gang bij het bouwproject Serengeti in de Torrepoort Wijk. Wij vragen ons af of dit niet anders kan. Niet alleen voor dit project, maar voor alle grote lozingen van grondwater in de toekomst."

"Kan in de toekomst nagekeken worden of bij werken wel een bronbemaling nodig is?", vroeg Veerle Billiau zich af. "Het verlagen van de grondwaterspiegel maakt dat er water onttrokken wordt uit de wortelzone van bomen en groen. Vijvers en plassen kunnen droog komen te staan. Fauna en flora kunnen afsterven. En met de afgelopen droge zomer, gebeurt dit nog sneller dan anders. Gezien de lagere grondwaterstanden is bronbemaling vaak niet nodig. Door de macht der gewoonte wordt bij grondwerken bijna automatisch bronbemaling toegepast."

"Een deel van het bemalingswater kan onder een bijzondere milieuvoorwaarde ter beschikking worden gesteld aan derden voor vrij gebruik"

Veerle Billiau meent dat de stad hierin strenger kan optreden, onder andere door te een motivering te eisen als niet voldaan wordt aan het aanbrengen van infiltratieputten, -bekkens of -grachten buiten de onttrekkingszone. Daarnaast wil ze ook dat als er gekozen wordt voor de optie lozen in het rioleringsstelsel, het water ter beschikking gesteld wordt in tijden van droogte. "Wij denken ook aan een bijzondere milieuvoorwaarde waarbij de bouwheer een bepaald percentage van het bemalingswater gedurende de maanden mei tot september ter beschikking stelt aan derden voor vrij gebruik", stelde Veerle Billiau ook voor. "Zo wordt het water nuttig gebruikt in tijden waar burgers en landbouwers een sproeiverbod/oppompverbod kan opgelegd worden wegens watertekort."

"Vooreerst moet ik u tegenspreken dat bronbemaling wordt toegepast vanuit de macht der gewoonte", antwoordde schepen Philip Bolle (SP.A). "Ons inziens zal bronbemaling gezien de kostprijs enkel gebeuren wanneer dit strikt noodzakelijk is. Voor de bemaling onder het CM-gebouw bijvoorbeeld, werd een uitgebreid geotechnisch rapport voorgelegd van 11 pagina's en dat zal een behoorlijke duit gekost hebben. Anderzijds zijn projecten met alternatieven voor bronbemaling vaak nog een stuk duurder. Het infiltreren van het opgepompte water is niet overal evident, maar u hebt wellicht gelijk dat nu meestal voor de gemakkelijkste oplossing en dus het laten lopen in de riolering wordt gekozen. In eerste instantie willen we er dus op toezien dat de aanvragen of meldingen voortaan voldoende gegevens bevatten en we zullen hiervoor een checklist opmaken en aanbieden. Op basis van deze lijst zal dan een betere inschatting kunnen gemaakt worden van de noodzaak van de bemaling en de mogelijke alternatieven."

Groen hoopt dat er in de toekomst effectief strenger zal opgetreden worden en dat er deze zomer al containers met grondwater ter beschikking zullen worden gesteld.