Zwembad niet realistisch binnen begroot budget

05 December 2022

Zwembad niet realistisch binnen begroot budget

Er wordt 2.4 miljoen geschrapt om te werken aan een bereikbaar Ieper.

Groen Ieper bekeek de meerjarenplanaanpassing. Naast enkele indexeringen zijn er 4 zaken die voor ons moeilijk liggen: het afvloeien van personeel, de budgettering van het zwembad, minder investeringen in voetpaden en hervormingen bij JOC vzw.

Het stadsbestuur wil 11 personeelsleden minder. Dit zou weliswaar niet door ontslag gebeuren, maar door pensioenen niet te vervangen, verschuivingen, tijdelijke functies niet te verlengen en minder opening. Waar er minder personeel zal zijn is nog niet duidelijk zo blijkt. Bij het OCMW wil men net meer personeel om het stijgend aantal leefloners te begeleiden. Het stadsbestuur kon ook geen antwoord geven of er één-mans diensten zullen fusioneren of verdwijnen. We zijn dan ook zeer argwanend over de dienstverlening naar de burger. Vanaf 2025 kan het voor ons met een schepen minder.

De budgettering is onrealistisch

Het zwembad blijft begroot op de 14 miljoen begroot in 2019 en daar maken we ons zorgen over. Het is niet realistisch om iemand te vinden die wil inschrijving op dergelijke gunning. Er wordt dan wel afgestapt van het plan voor een 50-meterbad, we moeten wel rekening houden met indexeringen en de hoge grondstofprijzen. Daarnaast wil het bestuur terecht naar een energieneutraal zwembad werken met warmtepompen en zonder gas. Dat laatste maakt de budgetering voor ons onrealistisch. Als er al een inschrijver wordt gevonden, dan zal deze afwijken binnen het toegestane percentage. We vrezen dus dat naast de afbraakwerken van het oude zwembad er ook een meerkost van 1,5 miljoen zal worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

Vooral voetganger is de dupe

Er wordt 2.4 miljoen geschrapt om te werken aan een bereikbaar Ieper. Naast besparing zou een deel worden uitgevoerd door AWV, maar hoe zeker is dat en is het dan wel zo slim om dit al te schrappen? De besparing zal vooral de voetganger treffen. De 200.000 euro bedoeld voor kleine straten en steegjes verdwijnt en de actie moet uitgevoerd worden binnen de budgetten om voetpaden beter te onderhouden. Op die post verdwijnt ook nog eens 328.000 euro. Wat er dan wel zal worden uitgevoerd is nog niet duidelijk.

De nieuwe regeling zal de jeugddienst vertragen

Bij JOC vzw wordt 650.0000 uit de pot gehaald. Daarnaast wordt er vanaf heden met investeringssubsidies gewerkt. Dit zal vooral een impact hebben op de autonomie en flexibiliteit van de VZW.  Als stad moeten we net trots zijn om JOC VZW die symbool staat voor de vrijheid die we aan jongeren geven. Deze nieuwe regeling zal volgens ons de werking van de VZW vertragen door lokale ambtenarij, iets wat we bij jongerenprojecten absoluut moeten vermijden. Daarnaast wil men ook de stedelijke camping doen verdwijnen in een concessie, ook daar is nog heel wat onduidelijk. We vinden dat de camping niet onder Jeugd zou moeten vallen, maar dat een stad als Ieper wel nood heeft aan een eigen stadscamping met trekkershutten. We maken ons ook zorgen over het recht van doorgang voor wandelaars. Denk maar aan de jeugdbeweging die naar het jeugdstadion wil gaan via het bos en dan via het pad door de camping loopt.

Met Groen Ieper willen we het stadsbestuur wel bedanken voor enkele aanpassing op vlak van maatschappelijk welzijn. Het gaat hierbij vooral over de uitbreiding van de doelgroep of maatregelen waardoor je vlugger aanspraak kan maken op bepaalde toelagen of voordelen. Toch blijven we waakzaam. De grote stijging in het aantal personen met een leefloon baart ons zorgen, hiervoor zullen voldoende middelen nodig zijn. Het is een blijvende uitdaging om de armoedecijfers in Ieper naar omlaag te krijgen.