11 voorstellen voor het ontwerpakkoord, 11 wensen voor 2019

10 Januari 2019

11 voorstellen voor het ontwerpakkoord, 11 wensen voor 2019

Positief verder, met die slogan stapten we het nieuwe oppositieverhaal in. Vera Lannoo heeft altijd met verve een constructieve en consequente oppositie gevoerd. Jordy Sabels en Veerle Billiau, onze twee kersverse gemeenteraadsleden willen dit verderzetten. Voorstellen doen aan de meerderheid om het beleid menselijker, gezonder en eerlijker te maken staat daarbij voorop. Met Groen Ieper waren we aanwezig op de nieuwjaarsreceptie voor alle Ieperlingen op 6 januari. Tijdens de speech van kersvers burgermeester Emmily Talpe lichtte ze al een tipje van de sluier van het “Ontwerpakkoord”. Het is een ontwerp, waar alle Ieperlingen inspraak in zullen hebben voor het een bestuursakkoord wordt. We vatten als Groen Ieper meteen de koe bij de horens met 11 voorstellen voor het ontwerpakkoord. Dat het op zich laat wachten heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Wij focussen op het voordeel, namelijk dat we daardoor de richting misschien nog mee kunnen bepalen. SOCIAAL 1) EEN SOCIAAL BELEID VIA EEN SOCIAAL HUIS VOOR IEPER. Geen extra dienstencentrum, ook geen flankerend beleid dat de honger wegneemt via een sociaal restaurant, maar een concreet breed beleid op maat van onze stad. Ieper heeft een sterk verdoken (kans)armoede. De beste aanpak om deze te doen dalen, is laagdrempelige hulp op maat via een sociaal huis in een leegstaand gebouw in het centrum en op wielen voor de deelgemeenten. MOBILITEIT 2) EEN GLOBAAL MOBILITEITSPLAN dat rekening houdt met elke weggebruiker en de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker niet uit het oog verliest. De Boomgaardstraat wordt binnenkort in het kader van gesplitste rioleringen opengelegd, een ideaal moment om deze straat in te zetten als parallelle fiets-as van de Rijselstraat. Zo is er een veilige verbinding tussen het noorden en zuiden van de stad. De knip op de Neermarkt wordt getest in de weekends in 2019 om te onderzoeken of dit permanent ingesteld kan worden. 3) IEPER WORDT EEN FIETSVRIENDELIJKERE STAD, waarbij in eerste fase de prioriteit ligt bij verkeersveilige schoolomgevingen (Meenseweg, Brielen, etc.) in stad een deelgemeenten. Voor de voetganger vragen we dat de stad inzet op het heraanleggen van voetpaden in slechte staat en om meer straten aan te leggen naar de formule van de Tegelstraat. DUURZAAM 4) WE WILLEN MEERWERKEN AAN EEN AMBITIEUS PLAN VOOR EEN KLIMAATNEUTRALE STAD. Want politiek is ook nadenken op de lange termijn.. Dit klimaatneutraal Ieper start door een versnelling hoger te schakelen om de doelstellingen van het burgemeesterconvenant te halen en extra groen te installeren in de stadskern en de dorpskernen van onze deelgemeenten. 5) DEZE LEGISLATUUR MAAKT IEPER EEN NIEUW WATERPLAN OP waarin “zorg voor water” centraal staat. Laat water zoveel mogelijk insijpelen in plaats van het via riolen naar de zee te leiden. Geef via dit waterplan ook meer waterzekerheid aan landbouw en natuur in tijden van extreme droogte. 6) IEPER GAAT VOOR EEN AFVALBELEID DAT ZWERFVUIL GRONDIGER AANPAKT. Er wordt ingezet op grotere vuilbakken in het straatbeeld en op probleemplaatsen. Artistieke zichtbare vuilbakken op de markt en in het centrum en vooral ook meer vuilbakken in onze deelgemeenten. Ieper werd lid van de statiegeldalliantie en voert de druk op naar de hogere overheden om dit door te voeren. De stad gaat ook dieper opzoek naar systemen om hergebruik/deelgebruik van materialen te stimuleren en het eigen afvalverbruik verder te reduceren. VREDE 7) IEPER VREDESSTAD STAAT CENTRALER DAN OOIT. De burgemeester neemt een krachtige rol op in “Mayors for Peace” en laat de stem van Ieper horen bij nationale in internationale beslissingen die vrede in de weg staan. We betrekken de museumwerking, het Voorlopig Bewind, Moeders voor Vrede, de vredesambtenaar – die allen uitstekend werk leveren – bij het uittekenen van een bredere vredesvisie en een groter evenement in 2020 bij het uitreiken van de volgende Vredesprijs. INSPRAAK 8) INSPRAAK IS ESSENTIEEL VOOR EEN GOED LOKAAL BESTUUR. Het bestuur kiest ervoor om via verschillende online - en offlineplatformen de burger meer inspraak te geven (stadsapplicatie, online bevragingen, informatie via website, online deelgemeenteplatform, livestream, ideeënbussen, vragenuurtje in de gemeenteraad, bevragingen via Iedereen Ieper, …). Het bestuur start daarbij met een eerste inspraakronde over het ontwerpakkoord. ECONOMIE 9) HET BELANG VAN DIVERSIFICATIE IN HET WINKELAANBOD IS VOOR ONS ESSENTIEEL. Een kwalitatieve lokale economie is namelijk een diverse economie. Dit wil Groen Ieper oplossen door het instellen van een maximumaanbod per winkelsoort (zoals nachtwinkels, toeristische winkels, horecazaken van hetzelfde type, etc.). Een divers winkelaanbod brengt voor ons ook een divers parkeeraanbodmet zich mee. We willen de huidige plaatsen in de kern niet gaan uitbreiden maar wel gaan diversifiëren. Zo worden er verschillende parkeerplaatsen omgevormd naar specifieke zones voor mensen met een beperking, ouders met een kinderwagen, kortparkeren via een smartcitycensor, bewonersplaatsen en fietsparkeerruimtes. De uitbreiding van het Iepers parkeeraanbod gebeurt vervolgens via extra randparkings. 10) ALS STAD MOETEN WE DE STUWENDE MOTOR WORDEN OM BEDRIJVEN OP HUN ECOLOGISCHE IMPACT TE WIJZEN. Dit moeten we doen door samen met de bedrijven toe te werken naar een circulaire economie. Dit is een economie waarin bedrijven op zoek gaan naar oplossingen om alle materialen, óók het afval, in de productieketen te gebruiken. De stad ziet er ook op toe dat bedrijven hun uitstoot steeds meer beperken in de tijd. Een circulaire economie, is een winstgevende economie. CULTUUR EN JEUGD 11) DE STAD IEPER REIKT DE HAND NAAR DE JONGEREN. De stad versterkt de samenwerking met de jeugdraad en met jongeren in het algemeen door de drempel tot inspraak te verlagen. We willen de jongeren ook meer ruimte geven tot culturele ontplooiing via artistieke ruimtes in het sociaal huis en op andere locaties in stad en deelgemeenten. De inspraak van de jeugd wordt op cultureel niveau - via platformen zoals het Voorlopig Bewind en New Breeze – nog breder en opener betrokken. Stad Ieper zet ook in op een cultuurpass voor jongeren, waardoor de jeugd de kans krijgt aan een voordeeltarief voorstellingen te bezoeken. Onze nieuwjaarsbrief is dit jaar duidelijk wat langer uitgevallen dan in andere jaren. Het huidige bestuur reikte in de pers en ook in persoonlijke gesprekken al vaker de hand naar de oppositie en stelt inspraak voorop. We zijn dan ook benieuwd om zeer binnenkort het langverwachte ontwerpakkoord te mogen lezen en er enkele van onze wensen in terug te vinden. Jordy Sabels – Fractieleider Groen Ieper