Groen vraagt meer aandacht voor armoede

09 Oktober 2019

Groen vraagt meer aandacht voor armoede

Doe mee en hang een geknoopt wit laken uit je raam als protest tegen de armoede op 17 oktober Op de voorbije gemeenteraad van Ieper vroeg Groen meer aandacht voor armoede bij monde van raadslid Vancayseele. De interpellatie kwam er naar aanleiding van Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober. Groen stelt dat armoede in Ieper een groot probleem is, dat dringend meer aandacht verdient. "Als we de kansarmoede-index van Kind&Gezin er op nazien, dan staat Ieper op plaats 29 van Vlaamse steden en gemeenten. Voor Ieper is dit een groeiende tendens met haar voorlopig hoogtepunt in 2018 met 12%, dat terwijl de werkloosheid toch relatief laag ligt in Ieper?", vraagt Sam Vancayseele (Groen) zich af. Groen wil dat de stad de komende jaren gericht gaat te investeren in een betere omkadering en stimulering van kwetsbare groepen. Dienstverlening en het bereiken van kansarme gezinnen kan volgens hen drempelverlagend en moet vanuit het inzicht in de levenssituatie komen. "Er is een gefundeerde verklaring nodig voor de discrepantie tussen de kansarmoede en de werkgelegenheid" - raadslid Vancayseele De stad zet nu vooral in op werkbegeleiding, opleiding en taalverwerving, maar dat is volgens Groen onvoldoende. "Er is een gefundeerde verklaring nodig voor de discrepantie tussen de kansarmoede en de werkgelegenheid", stelt raadslid Vancayseele, "vandaaruit kan worden gezocht naar betere oplossingen voor ons armoedeprobleem." Volgens het raadslid is er een onderzoek nodig naar de grondoorzaak van deze cijfers.    "We hopen met een mobiel sociaal huis sneller te kunnen starten met het brengen van bereikbare dienstverlening en in te spelen op de vervoersarmoede." - raadslid Vancayseele Groen roept daarnaast op om nauwer samen te werken met scholen. "Scholen zijn een belangrijk netwerk voor gezinnen met kinderen en kunnen een brug vormen naar de thuissituatie." Groen verwijst hierbij naar steden waar het OCMW een zitdag voorziet in bepaalde scholen. "In de eerste plaats vragen we of dit kan via inzet van bestaand personeel, zij hebben de ervaring en de nodige dossierkennis", klinkt het. Een andere manier om de dienstverlening toegankelijker te maken ziet Groen in de vorm van een mobiel Sociaal Huis, dat de dienstverlening dichterbij brengt, ook in de deelgemeentes. "In het bestuursakkoord staat een sociaal huis vermeld, maar werken aan armoede kan niet wachten. We hopen we met een mobiel sociaal huis sneller te kunnen starten met het brengen van bereikbare dienstverlening en in te spelen op de vervoersarmoede." "Wat het sociaal huis betreft willen we de twee dienstencentra fusioneren naar een betere locatie om de tekorten die er nu zijn op te vangen" - schepen Ryde Schepen Ryde (N-VA) relativeert de cijfers: "Het klopt dat er een stijging is en dat armoede een probleem is, maar deze stijging gaat samen met het Vlaams gemiddelde." Het verschil tussen de werkloosheidsgraad en de kansarmoede-index wordt niet ontkend, maar gezien de stad over actuele cijfers beschikt en er zes jaar geleden een onderzoek werd uitgevoerd, is een onderzoek niet nodig. "Onze inzet in taal en opleiding werpt haar vruchten af", gaat schepen Ryde verder, "We zien een duidelijke knik rond 2012, toen zijn we beginnen samenwerken met scholen." "Wat het sociaal huis betreft willen we de twee dienstencentra fusioneren naar een betere locatie om de tekorten die er nu zijn op te vangen", besluit Eva Ryde. De nieuwe locatie zou ook een aanvulling bieden op de voedselbank, de vervoersarmoede compenseert het OCMW vooral met huisbezoeken. "Het is belangrijk om het armoedeprobleem onder de aandacht te brengen en een gemeenteraad niet enkel te vullen met klachten over hondenpoep en sluikstorters." - raadslid Vancayseele Hoewel Groen nog wat op haar honger blijft zitten, is Sam tevreden over deze tussenkomst: "Het is belangrijk om het armoedeprobleem onder de aandacht te brengen en een gemeenteraad niet enkel te vullen met klachten over hondenpoep en sluikstorters." "We hopen dat in de toekomst de samenwerking met scholen kan worden verbeterd, ondanks de beperkte middelen die we hebben", benadrukt het gemeenteraadslid. Groen hoopt op innovatie binnen de problematiek die verder kijkt dan taal en opleiding. "We zien hoe veel mensen geen volwaardig inkomen hebben en weinig sociale rechten kunnen opbouwen, het ingrijpen op de jobmarkt wordt urgenter nu het aantal werkende armen stijgt", besluit Sam. Groen wil met hun interpellatie ook wat meer de raad voor maatschappelijk welzijn in de schijnwerpers stellen. "We merken hoe de aandacht vooral gaat naar zichtbare problemen en betreuren dat de aandacht na de gemeenteraad al zo is afgezwakt", vertelt gemeenteraadslid, "maatschappelijk welzijn mag niet de dupe worden van het decreet lokaal bestuur." Komende fractievergadering zal raadslid Sabels dan ook opnieuw vragen om de raad voor maatschappelijk welzijn voor de gemeenteraad te houden.