Het open ruimtefonds is geen doorschuiffonds

06 November 2019

Het open ruimtefonds is geen doorschuiffonds

De voorbije gemeenteraad interpelleerde Sam Vancayseele over het open ruimtefonds. Ieper krijgt 6,37 miljoen euro extra omwille van de open ruimte binnen het regeerakkoord. Deze bijkomende budgetten dienen om te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. Zoals schepen Ryde via enkele media kanalen  aangaf zijn er in Ieper een hoog aantal kilometers wegen, fiets- en voetpaden die om dringend onderhoud vragen.  "Een doordacht ruimtelijk beleid is ver te zoeken, in de plaats hebben we bebouwing ad random en groeiende lintbebouwing, dat de onderhoudskosten van weginfrastructuur verder de hoogte induwt." - Sam Vancayseele "We zullen altijd de vrijwaring van de open ruimte in onze landelijke streek verdedigen, omdat dit nu net een van de troeven van de Westhoek is, met Ieper als centrum", vertelt raadslid Vancayseele, "We zijn er van overtuigd dat deze investeringen de burger te goede zullen komen, maar dit kan niet zonder een drastische omslag in de aanpak van onze ruimtelijke verrommeling." De standaard bracht onlangs 40 jaar betonwoede in kaart. Hierover is Sam kritisch: "In het geval van Ieper is het duidelijk geen georganiseerde uitbreiding van de kerngebieden, maar een splinterbom die zich heeft verspreid over het buitengebied. Een doordacht ruimtelijk beleid is ver te zoeken, in de plaats hebben we bebouwing ad random en groeiende lintbebouwing, dat de onderhoudskosten van weginfrastructuur verder de hoogte induwt." "We vragen dus niet enkel wat je met deze extra middelen gaat doen, maar ook om onze open ruimte te beschermen en te herstellen. Willen we van onze open ruimte opnieuw belevingsruimte maken, dan moeten we de schade van deze splinterbom aanpakken."  "Een andere belangrijke factor om aan de duurzaamheid van onze open ruimte en onze weginfrastructuur te werken is een regionale aanpak van de vervoersarmoede in zijn brede zin", vertelt Sam, "Voor Groen ligt de focus hier dan ook vooral op de aansluiting van de kerngebieden, met een focus op vlotte fietsverbindingen en een deftig openbaar vervoer. Ook hierin kunnen we onze keuze voor de kerngebieden en tegen de versplintering duiden." Sinds 1 september 2019 is het decreet gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad is voorzien op 12 augustus 2019). Zo heeft de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. "We hopen dat we deze mogelijkheid kunnen gebruiken om buurtwegen te erkennen en herstellen en te gebruiken als hefboom tegen bouwprojecten. Ook het opheffen van wegen of stukken gemeenteweg kan mobiliteit sturen en onderhoudskosten drukken of centraliseren", besluit raadslid Vancayseele "Die ruimte ligt tussen de stad en de ons omringende dorpen en wij gaan die ruimte koesteren en beschermen." - schepen Bolle "Er is vooreerst op vandaag een duidelijk onderscheid tussen het buitengebied en de dorpen en het centrum. Qua lintbebouwing zijn wij hier, zeker in vergelijking met andere streken, geen koploper. Ook zijn zonevreemde verkavelingen of geïsoleerde zonevreemde bedrijven hier eerder uitzondering dan regel", antwoord schepen Phillip Bolle (sp.a), "Daarnaast wil ik duidelijk stellen dat Ieper met 87% open ruimte het eigenlijk wel goed doet. Die ruimte ligt tussen de stad en de ons omringende dorpen en wij gaan die ruimte koesteren en beschermen." "Het koppelen van uniforme verordeningen aan onze RUP's zal ons instrumenten bezorgen om ons ruimtelijk beleid beter te sturen en te handhaven, in elk geval veel beter dan in het verleden gebeurde. We willen in deze bestuursperiode ook proberen om groen in de binnenstad te verwerven, maar het is een schaars goed geworden en u weet hoe een schaars goed betaald wordt", geeft schepen Bolle als antwoord. "Ieper krijgt binnen het Vlaams regeerakkoord inderdaad 6,37 miljoen euro extra omwille van de open ruimte, maar of Vlaanderen hier voorwaarden aan zal koppelen is een open vraag. Eentje waar wij op vandaag nog geen antwoord kunnen op geven", antwoord schepen Bolle op de vraag naar de verdeling van het open ruimtefonds.  "Misschien nog even meegeven dat het decreet rond de gemeentewegen aangepast werd om de soms absurde situaties uit het verleden te vermijden", vervolgt schepen Bolle, "Dit instrument inzetten om bouwprojecten tegen te houden lijkt ons dan ook tegen de geest van het decreet in te gaan. Wat wel dient te gebeuren is een globale visie rond de buurtwegen op lokaal vlak wat ook voorzien is in het decreet." "Ik kan u verzekeren dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen om substantiële bedragen te voorzien om onze doelstelling van open ruimtebehoud" - Phillip Bolle (sp.a) Raadslid Vancayseele repliceert: "ik citeer even Bert Maertens van N-VA: "De extra middelen spenderen aan de aanwerving van meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn.”, dit geeft denk ik toch een voorwaarde die wie moeten volgen." "Ik kan u verzekeren dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen om substantiële bedragen te voorzien om onze doelstelling van open ruimtebehoud, de aanleg en het onderhoud van voet- en fietspaden alsook energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte te halen. Dit bestuur heeft de vaste wil om de omslag te maken", verantwoord Bolle. "We kijken uit naar de meerjarenplanning en zullen dit in de gaten houden", besluit Sam.