Neemt Ieper participatie serieus?

12 September 2019

Neemt Ieper participatie serieus?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur 2019 geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Participatie is maatwerk en vanuit Groen vinden we dat binnen participatief beleid voldoende aandacht moet zijn voor diversiteit en inclusie. Raden zijn momenteel de meest voorkomende manier van beleidsparticipatie, maar kiest de stad ook voor participatief beleid en hoe gaat ze voor verjonging. "Mensen haken niet altijd af uit desinteresse, maar omdat ze drempels ondervinden of omdat ze onterecht het gevoel hebben dat hun stem minderwaardig is." - Jordy Sabels De raden in Ieper hebben zichtbaar moeite met verjonging. Groen denkt dan ook dat de jeugdraad hiervoor als hefboom kan dienen, maar mist volgens hen de nodige ondersteuning en engagement. "Het op te stellen participatiereglement kan de krijtlijnen tekenen om een ommekeer te maken in het betrekken van jonge en oudere inwoners", stelt Jordy Sabels (Groen), "met Groen willen we ervoor pleiten om jeugd en de jeugdraad extra aandacht te geven in het participatiereglement." In het reglement kan niet enkel worden bepaald op welke manier inwoners kunnen deelnemen aan beleid, maar kan de stad ook haar engagement vastleggen tot diversiteit vindt Groen. "Mensen haken niet altijd af uit desinteresse, maar omdat ze drempels ondervinden of omdat ze onterecht het gevoel hebben dat hun stem minderwaardig is of geen impact heeft."        "Een degelijk participatiereglement bevat dus een strategie om intellectuele en culturele machtsverschillen weg te werken." - Sam Vancayseele "Participatie moet een wederzijds vertrouwen tussen burger en bestuur beogen, dat betekent dat een raad niet enkel advies geeft, maar dat het bestuur ook raad vraagt", vertelt raadslid Vancayseele, "Een degelijk participatiereglement bevat dus een strategie om intellectuele en culturele machtsverschillen weg te werken." Groen ziet hierin het samenwerken met organisaties die burgers van diverse leeftijden en sociaaleconomische achtergronden bereiken als cruciaal. "Via hen kunnen we nieuwe inzichten verwerven en uit die samenwerking kunnen we kijken hoe de huidige participatiemiddelen toegankelijker en vrijer kunnen worden gebruikt", voegt hij toe, "kijken op welke manier we mensen kunnen leren mondig te zijn, goed te argumenteren en een standpunt leren innemen is niet te onderschatten bij een sterk participatiebeleid." Tenslotte wil Groen ook enkele laagdrempelige manieren inbouwen in het participatiereglement om elke burger breder te betrekken. "De bevraging was een goed begin, maar de komende jaren gaan we best een stap verder. Een effectief vragenuurtje voor burgers tijdens de gemeenteraad - zoals eerder voorgesteld door SP.a en Open Ieper - en een breed online platform voor deelgemeenten en wijken zijn ideale voorbeelden van hoe inspraak kan bevorderd worden", stelt raadslid Sabels voor, "participeren moet zowel van thuis als in de gemeenteraad kunnen door een open en democratisch participatiereglement op te stellen." Dit beperkt zich voor ons niet tot een bevraging maar dat we een globaal inspraakbeleid willen uitrollen." - burgemeester Talpe Het eerste punt van de nieuwe bestuursnota luidt: “Een Ieper dat luistert”. "Dat was me dunkt een sterk signaal dat de nieuwe bestuursploeg participatie hoog in het vaandel draagt", repliceert burgemeester Talpe, "daar kan u ook lezen dat dit zich voor ons niet beperkt tot een bevraging maar dat we een globaal inspraakbeleid willen uitrollen." De opmaak van een participatiereglement is een nieuw gegeven voor de steden en gemeenten, dat werd ingevoerd met het recente decreet lokaal bestuur. De meeste lokale besturen zijn dan ook volop bezig met de opmaak van een reglement op hun maat. "Ook wij zijn gestart met deze opdracht", vertelt Emmily Talpe, "Als basis vertrekken we van de participatiestandaard van de vereniging voor Overheidscommunicatie Kortom vzw maar we willen daar uiteraard onze eigen accenten in leggen." "We willen de drempel zo laag mogelijk houden om iedereen de kans te geven deel te nemen aan participatie projecten" - burgemeester Talpe Het bestuur is van plan om jeugd en de jeugdraad een volwaardige rol te geven, maar wil ook de andere adviesraden hier evenwichtig in betrekken. "De nodige aandacht voor inclusie en diversiteit, daar kan u ook van op aan. We willen de drempel zo laag mogelijk houden om iedereen de kans te geven deel te nemen aan participatie projecten", aldus de burgemeester. Het bestuur maakte een bevraging op in het begin van de legislatuur, waarop de Ieperlingen in grote getale zijn op ingegaan. "De komende jaren zullen we ook sterk inzetten op communicatie en sensibilisering wat betreft gelanceerde participatie projecten om de Ieperlingen aan te moedigen hun stem te laten horen." Het participatiereglement is in opmaak en zal na afwerking ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. "Dan kunnen we hier uiteraard de concrete inspraakvormen en hun modaliteiten bespreken, maar ik stel voor dat we dit reglement alvast vooraf in een fractieoverleg samen doornemen.", belooft burgemeester Talpe